2ème Dan

 • EISCHENNE René – Karate-Jitsu / Karate Kick Jitsu (0711-5126-2)
 • GOOSSENS Jonathan – Tai-Jitsu / Kai-Jitsu-Ryu (0704-5198-2)
 • LAMBERT Stéphanie – Tai-Jitsu / Kai-Jitsu-Ryu
 • LIBEAU Ludivine – Tai-Jitsu / Kai-Jitsu-Ryu
 • LOOTVOET John – Karaté Goshin-Jitsu YOSEIKAN BUDO (1029-2175-2)
 • OST Christophe – American Kenpo Karate
 • POLET Thomas – Tai-Jitsu (0704-9056-2)
 • REQUER Jean-Pierre – Karate-Jitsu / Karate Kick Jitsu (0711-5126-2-5)
 • REQUER Réginald – Karate-Jitsu / Karate Kick Jitsu (0711-5126-2-6)
 • STILMANT Frédéric – Karate-Jitsu / Karate Kick Jitsu (0711-5126-2-7)
 • TOURNAY Laura – Karate-Jitsu / Karate Kick Jitsu (0704-2133-2)
 • CALLENS Pierre – Tai-Jitsu / Kai-Jitsu-Ryu
 • RENOTTE Nicolas – Tai-Jitsu / Kai-Jitsu-Ryu
 • DI BONO Raimondo – Karate-Jitsu / Karate Kick Jitsu